Patents

2017

1.“Fluorescence recognition dye based on Nile blue mother body, preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Shigang Guo, Jiangli Fan, Yao Kang, Hao Zhu. Faming Zhuanli Shenqing (2017) CN105802273A/2017.05.04
2.“Boron fluoride complexed dipyrromethene fluorescent dye, its preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan, Hao Zhu, Jingyun Wang. Faming Zhuanli Shenqing (2017) CN105503921A/2017.07.04

2016

1. “ナフタレンを基本骨格とするニ光子蛍光プローブ、その製造方法及びその利用方法”,彭 孝軍、ジャン 華、樊 江莉、王 静云,Faming Zhuanli Shenqing (2016), 特願2014ー541508./平成28年9月2日.
2. “Fluorescent probe compounds, preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng,Honglin Li, Faming Zhuanli Shenqing (2016), US 8962339 B2
3. “Fluoride Dye Fluorescent Dyestuff and Its Application”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan, Shiling Zhang, Jingyun Wang, Jianjun Du, Shuangzhe Zhang, Hua Yan. Faming Zhuanli Shenqing (2016), CN103923479A/2016.06.01
4. “A cyano substituted asymmetric cyanine compound,its preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan, Si zhang, Jingyun Wang. Faming Zhuanli Shenqing (2016), CN103539792A/2016.06.01
5. “A kind of near-infrared fluorescent probe with Nile Blue as a mother body, its preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan, Benhua Wang, Jingyun Wang. Faming Zhuanli Shenqing (2016), CN103820104A/2016.05.04

2015

1. “A kind of cyanine compound, its preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan, Na Jiang, Jingyun Wang. Faming Zhuanli Shenqing (2015), CN103382189A/2015.08.02
2. “Boron fluoride-complexed dipyrromethene fluorescent probe, preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan, Hao Zhu, Jingyun Wang. Faming Zhuanli Shenqing(2015), CN103666456A/2015.02.04
3. “Fluorescent dye with nitrobenzimidazole as RNA recognition group, its preparation method and application thereof”, Xiaojun Peng, Jiangli Fan. Shuangzhe Zhang, Jingyun Wang, Hua Yan. Faming Zhuanli Shenqing(2015), CN103710021A/2015.06.03

2014

1. “Pentamething cyanine fluorescent dye with n-substitution at β-position of conjuganted chain”, Xiaojun Peng, Zhigang Yang, Fengling Song, Yanxia He, Jiangli Fan, Faming Zhuanli Shenqing (2014), US 8,735,601 B2/May 27, 2014
2. “Copper phthalocyanine benzyl sulfone based compounds and their derivatives”,Peng Xiaojun;Dai Zhengliang;Qin Xuekong;Fan Jiangli;Wang Feng;Li Shaolei,Faming Zhuanli Shenqing (2014), CN102686593A/2014.01.01
3. “A bis benzyl five methyl cyanine fluorescent dyes, their preparation methods and Applications”,Fan Jiangli;Andrew?Li;Peng Xiaojun;Qiang Xinxin;Wang Jing,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102516793A/2014.02.05
4. “A class of β-N-substituent on conjugated chains of five methyl cyanine dyes”,Peng Xiaojun; Yang Zhigang;SongFengling;He Yanxia;Sun Shiguo;Fan Jiangli,Faming Zhuanli Shenqing (2014), CN101787218A/2014.04.02
5. “A class of green fluorescent cyanine dye, preparation method and application”,Peng Xiaojun;Liu Tiao;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Song Fengling;Sun Shiguo;Xu Weichao,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102702769A/2014.04.02
6. “A class of 4-N-substituted anthracene pyridone fluorescent dyes, their preparation methods and applications”,Peng Xiaojun; Qiang Xinxin;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Song Fengling;Sun Shiguo,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102634224A/2014.04.02
7. “A class of five methyl cyanine fluorescent dyes, preparation methods and their applications”,Peng Xiaojun;Yang Zhigang;He Yanxia;Wang Jingyun;Fan Jiangli;Sun Shiguo;Song Fengling,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102146215A/2014.04.02
8. “Binuclear anthracene pyridone sulfonic acid compound containing flexible chain or its salt, preparation method and application”,Peng Xiaojun;Wu Jinhe;Fan Jiangli;Meng Fanming;Song Fengling;Sun Shiguo;Zhang Rong;Wang Jingyue;Long Zhi;Wang Licheng,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102558897A/2014.04.02
9. “A class of polymerizable fluorescent dyes, their preparation methods and applications”,Peng Xiaojun;Qiang Xinxin;Fan Jiangli;Song Fengling;Sun Shiguo,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102516988A/2014.04.09
10. “Synthesis and application of indole semicyanine dyes”,Peng Xiaojun;Wang Bingshuai;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Wu Tong,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102964863A/2014.04.16 11. “A two photon fluorescent dye using isoquinolone as its parent, its preparation and application”,Peng Xiaojun;Ji Hua;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Sun Shiguo;Song Fengling;Xu Weichao,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102898860A/2014.04.30
12. “Binuclear anthracene pyridone sulfonic acid compound or its preparation method and application”,Peng Xiaojun;Wu Jinhe;Fan Jiangli;Meng Fanming;Song Fengling;Sun Shiguo;Zhang Rong;Wang Jingyue;Long Zhi;Wang Licheng,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102516231A/2014.05.21
13. “A class of carbazole semi cyanine fluorescent dyes and their applications”,Peng Xiaojun;Liu Fei;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Wu Tong,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102757659A/2014.05.21
14. “Preparation and application of a kind of Nile blue fluorescent dye”,Fan Jiangli;Dong Huijuan;Peng Xiaojun;Hu Mingming,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN103044947A/2014.05.21
15. “A kind of high solid working type paints”,Peng Xiaojun; Shi Hengyou;Liu Jie;Fan Jiangli;Zhu Zhenheng;Gao Xiongwei,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102604511A/2014.05.21
16. “An efficient tin free self polishing antifouling coating composition and its application”,Peng Xiaojun; Shi Hengyou;Liu Jie;Fan Jiangli;Zhu Zhenheng;Gao Xiongwei,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102504697A/2014.05.21
17. “A fluorescent dye with fluorescein as its parent, its preparation and Application”,Peng Xiaojun;Xiong Xiaoqing;Song Fengling;Fan Jiangli;Wang Jingyun,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN103087545A/2014.06.25
18. “A class of fluorescent dyes, preparation methods and their applications”,Peng Xiaojun;Wu Tong;Fan Jiangli;Sun Shiguo,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102115610A/2014.07.02 19. “Synthesis and application of a fluorescent dye based on fluorescein analogues”,Peng Xiaojun;Xiong Xiaoqing;Song Fengling;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Sun Shiguo;Zhang Yukang,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN103214875A/2014.08.27
20. “A single charge boron fluoride complexed two pyrromethine fluorescent dye and its application”,Peng Xiaojun; Zhang Si;Fan Jiangli;Wang Jingyun;Wu Tong;Li Zhiyong,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102993763A/2014.08.27
21. “Anthracene pyridone sulfonic acid compound and preparation method and using”,Peng Xiaojun;Liu Tao;Wu Jinhe;Zhang Rong;Wang Jingyue;Wang Feng;Li Shaolei;Zhang Jianzhou;Yang Zhengru,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN102834467A/2014.08.27
22. “A kind of boron fluoride complexed two pyrromethine fluorescence probe, its preparation method and application”,Fan Jiangli;Zhu Hao;Peng Xiaojun;Wang Jingyun,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN103666456A/2014.12.02
23. “A NIR fluorescent probe with Nile blue as its parent and its preparation and application”,Fan Jiangli,Wang Benhua, Peng Xiaojun;Ji Hua,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN 103820104 A/2014.05.28

24. “Fluorine ion fluorescent dye and its application in the nucleation of the julolidine nucleus of the drug”,Peng Xiaojun,Zhang Shiling,Fan Jiangli,Wang Jingyun,Du Jianjun,Zhang Shuangzhe,Ji Hua,Faming Zhuanli Shenqing (2014),CN 103923479 A/2014.07.16

2013

1. “Process for preparation of cyanine compound for monitoring viscosity of subcellular organelles in living cells”, Peng, Xiaojun; Jiang, Na; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103382189 A 20131106.
2. Dye-based neutral writing inks with good water resistance and light resistance and preparation method thereof”, Cui, Jingnan; Fei, Yingying; Gao, Yuan; Peng, Xiaojun; Yang, Cuicui, Faming Zhuanli Shenqing, 2013,?? Shenqing (2013), CN 103374263 A 20131030.
3. “Heterodinuclear metal complex with double wavelength emission and preparation method and application thereof”, Sun, Shiguo; Wang, Jitao; Peng, Xiaojun; Mu, Daozhou; Sun, Wei, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103333211 A 20131002.
4. “Anthrapyridone fluorescent dye n-substituted in position 4, preparation method and use thereof”, By Peng, Xiaojun; Qiang, Xinxin; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Song, Fengling; Sun, Shiguo, PCT Int. Appl. (2013), WO 2013139006 A1 20130926.
5. “Fuchsin dye with qualified hue, brilliance, light resistance, water resistance, ozone resistance”, Peng, Xiaojun; Li, Shiyu; Wu, Jinhe; Meng, Fanming; Zhang, Rong; Fan, Jiangli; Wang, Feng; Li, Shaolei, PCT Int. Appl. (2013), WO 2013139056 A1 20130926.
6. Two-photon fluorescent probe using naphthalene as matrix and preparation, Peng, Xiaojun; Zhang, Hua; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Song, Fengling; Sun, Shiguo, PCT Int. Appl. (2013), WO 2013131235 A1 20130912.
7. “Synthesis and application of fluorescent dyes containing fluorescein analogue as parent substance” Peng, Xiaojun; Xiong, Xiaoqing; Song, Fengling; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Sun, Shiguo; Zhang, Yukang (2013), CN 103214875 A 20130724.?
8. “Osmium complex photosensitive dye, test kit and detection method for detection of early stage DNA oxidative damage”, Sun, Shiguo; Mu, Daozhou; Peng, Xiaojun; Cai, Mingzhu; Wang, Jitao, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103205135 A 20130717.
9. “Preparation of 2',7'-dichlorofluorescein derivatives useful for detecting ruthenium”, Song, Fengling; Chen, Bo; Peng, Xiaojun, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103145685 A 20130612
?10. “Production of rhodamine fluorescent dyes”, Song, Fengling; Zhe, Haiying; Peng, Xiaojun, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103131205 A 20130605.
11. “Binuclear anthracene pyridine sulfonic acid compound or salt thereof and preparation process and use thereof”, Peng, Xiaojun; Wu, Jinhe; Fan, Jiangli; Meng, Fanming; Song, Fengling; Sun, Shiguo; Zhang, Rong; Wang, Jingyue; Long, Zhi; Wang, Licheng, PCT Int. Appl. (2013), WO 2013075286 A1 20130530.
12. “Binuclear anthracene pyridine sulfonic acid containing flexible chain or salt for jet-printing inks”, Peng, Xiaojun; Wu, Jinhe; Fan, Jiangli; Meng, Fanming; Song, Fengling; Sun, Shiguo; Zhang, Rong; Wang, Jingyue; Long, Zhi; Wang, Licheng, PCT Int. Appl. (2013), WO 2013075287 A1 20130530.
13. “One-class bi-benzyl pentamethyl cyanine fluorescent dye, and preparation method and application thereof”, Fan, Jiangli; Lee, L. Andrew; Peng, Xiaojun; Qiang, Xinxin; Wang, Qian, PCT Int. Appl. (2013), WO 2013075285 A1 20130530.?
14. “Preparation of hemicyanine dye compound and its application”, Peng, Xiaojun; Sun, Shiguo; Li, Zhiyong; Zhang, Si, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103113284 A 20130522.
15. “Fluorescent dyes taking fluorescein as matrix, its preparation method and application”, Peng, Xiaojun; Xiong, Xiaoqing; Song, Fengling; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103087545 A 20130508.
16.” Near-infrared fluorescent probe compound, and preparation method and application thereof”, Song, Fengling; Wang, Junyu; Peng, Xiaojun, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103059832 A 20130424.?
17. “Preparation of nile blue fluorescent dyes”, Fan, Jiangli; Dong, Huijuan; Peng, Xiaojun; Hu, Mingming, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 103044947 A 20130417.
18. “Single-charge fluorinated boron-dipyrromethene fluorescent dye for dyeing mitochondria of living cell”, Peng, Xiaojun; Zhang, Si; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Wu, Tong; Li, Zhiyong, From Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 102993763 A 20130327.

19. “Two-photon fluorescent dye having isoquinolone as matrix, its preparation method and application for labelling biological samples”, Peng, Xiaojun; Zhang, Hua; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Sun, Shiguo; Song, Fengling, Faming Zhuanli Shenqing (2013), CN 102898860 A 20130130.

2012

 1. Rhodamine fluorescent dyes, preparation method and application thereof, Fan, Jiangli; Zhu, Hao; Peng, Xiaojun; Xu, Qunli, Faming Zhuanli? Shenqing (2012), CN 102796395 A 20121128.
 2. Preparation of carbazoles hemicyanine fluorescent dye, Peng, Xiaojun; Liu, Fei; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Wu, Tong,Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102757659 A 20121031.
 3. Carboxypropylsulfonyl anthrapyridone sulfonate and its preparation method and applications, Peng, Xiaojun; Wu, Jinhe; Long, Zhi; Zhang, Rong; Wang, Licheng; Wang, Feng; Li, Shaolei; Fan, Jiangli; Song, Fengling; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102741354 A 20121017.
 4. Green fluorescent cyanine dye for DNA, blood cell analysis, clinical diagnosis, and immunoassay, Peng, Xiaojun; Liu, Tao; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Song, Fengling; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102702769 A 20121003.
 5. Copper phthalocyanine benzyl sulfone compound and derivative, and ink-jet printing ink comprising thereof, Peng, Xiaojun; Dai, Zhengliang; Qin, Xuekong; Fan, Jiangli; Wang, Feng; Li, Shaolei, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102686593 A 20120919.
 6. 4-N-substituted anthracene pyridone fluorescent dyes, their preparation method and application in biological staining, Peng, Xiaojun; Qiang, Xinxin; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Song, Fengling; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102634224 A 20120815.
 7. Fuchsin dye with qualified hue, brilliance, light resistance, water resistance, ozone resistance, Peng, Xiaojun; Li, Shiyu; Wu, Jinhe; Meng, Fanming; Zhang, Rong; Fan, Jiangli; Wang, Feng; Li, Shaolei, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102634223 A 20120815.
 8. Pentamethine cyanine fluorescent dyes, preparation methods and uses thereof, Peng, Xiaojun; Yang, Zhigang; He, Yanxia; Wang, Jingyun; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Song, Fengling, PCT Int. Appl. (2012), WO 2012103678 A1 20120809.
 9. Preparation of indometacin derivatives as fluorescent indicators, Peng, Xiaojun; Zhang, Hua; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Song, Fengling; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102617554 A 20120801.
 10. High-solid labour-saving coating for corrosion prevention of steel, Peng, Xiaojun; Shi, Hengyou; Liu, Jie; Fan, Jiangli; Zhu, Zhenheng; Gao, Xiongwei, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102604511 A 20120725.
 11. Preparation of anthrapyridonesulfonic acid compounds for inks, Peng, Xiaojun; Liu, Tao; Wu, Jinhe; Zhang, Rong; Wang, Jingyue; Wang, Feng; Li, Shaolei; Zhang, Jianzhou; Yang, Zhengru, PCT Int. Appl. (2012), WO 2012094820 A1 20120719.
 12. Flexible chain-containing binuclear anthracene pyridone sulfonic acid compound for use as dye in inks, Peng, Xiaojun; Wu, Jinhe; Fan, Jiangli; Meng, Fanming; Song, Fengling; Sun, Shiguo; Zhang, Rong; Wang, Jingyue; Long, Zhi; Wang, Licheng, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102558897 A 20120711.
 13. Preparation of fluorescent dye of pentamethine cyanine with bisbenzyl, Fan, Jiangli; Li, Andrew; Peng, Xiaojun; Qiang, Xinxin; Wang, Qian, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102516793 A 20120627.
 14. Dinuclear anthrapyridone sulfonic acid compound or its salt, its preparation, and application, Peng, Xiaojun; Wu, Jinhe; Fan, Jiangli; Meng, Fanming; Song, Fengling; Sun, Shiguo; Zhang, Rong; Wang, Jingyue; Long, Zhi; Wang, Licheng, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102516231 A 20120627.
 15. Polymerizable fluorescent dyes, their preparation method and application in fluorescent nanospheres, Peng, Xiaojun; Qiang, Xinxin; Fan, Jiangli; Song, Fengling; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102516988 A 20120627.
 16. High-efficiency tin-free self-polishing and antifouling coating compositions for ships, their manufacture method and applications, Peng, Xiaojun; Shi, Hengyou; Fan, Jiangli; Zhu, Zhenheng; Gao, Xiongwei; Liu, Jie, Faming Zhuanli Shenqing (2012), CN 102504697 A 20120620.

 

2011


 1. Preparation and application of pentamechine cyanine fluorescent dye, Peng, Xiaojun; Yang, Zhigang; He, Yanxia; Wang, Jingyun; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Song, Fengling, Faming Zhuanli Shenqing (2011), CN 102146215 A 20110810.
 2. Fluorescent dye, its preparation and application in biological sample dyeing, Peng, Xiaojun; Wu, Tong; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2011), CN 102115610 A 20110706.?
 3. Preparation of rhodamine derivatives as fluorescent probe compounds for detecting mercury ion, Peng, Xiaojun; Fan, Jiangli; Du, Jianjun; Wang, Jingyun; Zhang, Jianzhou; Sun, Shiguo, PCT Int. Appl. (2011), WO 2011066804 A1 20110609.
 4. New boron fluoride-dipyrromethene fluorescent dye and its preparation method and application, Peng, Xiaojun; Wang, Dongchuan; Fan, Jiangli; Wang, Li; Sun, Shiguo; Zhang, Jianzhou, Faming Zhuanli Shenqing (2011), CN 102061103 A 20110518.

 

2010

 1. F-B dye fluorescent probe for detecting mercury ion and its synthesis method, Peng, Xiaojun; Fan, Jiangli; Wang, Song; Li, Honglin; Hu, Mingming; Song, Kedong, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101851500 A 20101006.
 2. Preparation of indole-series hemicyanine dyes, Peng, Xiaojun; Wang, Bingshuai; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Wu, Tong, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101805526 A 20100818.
 3. Conjugated chain β-n-substituted pentamethine cyanine fluorescent dye with large stokes shift for bioluminescence analysis of cell imaging, Peng, Xiaojun; Yang, Zhigang; Song, Fengling; He, Yanxia; Sun, Shiguo; Fan, Jiangli, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101787218 A 20100728.
 4. Weather-resistant perylene imide dyes, their preparation and uses, Peng, Xiaojun; Zou, Dexin; Wang, Jingyue; Zhang, Jianzhou; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Zhang, Rong, PCT Int. Appl. (2010), WO 2010075783 A1 20100708.
 5. A weather resistance black dye and its preparation and use, Peng, Xiaojun; Li, Shaolei; Zhang, Jianzhou; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Zhang, Rong, PCT Int. Appl. (2010), WO 2010075780 A1 20100708.
 6. Manufacture method and applications of weathering-resistant perylene tetracarboxylic diimide dye, Peng, Xiaojun; Zou, Dexin; Wang, Jingyue; Zhang, Jianzhou; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Zhang, Rong, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101768369 A 20100707.
 7. Manufacture method and application of weathering-resistant black dye, Peng, Xiaojun; Li, Shaolei; Zhang, Jianzhou; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Zhang, Rong, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101768368 A 20100707.
 8. Fluorescent probe compound, and preparation method and application thereof for detecting Pd(II), Peng, Xiaojun; Fan, Jiangli; Li, Honglin; Wang, Jingyun; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101735277 A 20100616.
 9. Method for preparing chromium complexed dye, Peng, Xiaojun; Wang, Jingyue; Li, Shaolei; Zhang, Jianzhou; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Zhang, Rong, Faming Zhuanli Shenqing (2010), CN 101665628 A 20100310.

 

2009

 1. Method for preparing naphthalin sulfonic acid by sulfonating with sulfur trioxide in microreactor, Peng, Xiaojun; Sun, Daxin; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2009), CN 101607925 A 20091223.
 2. Preparation of halogen-containing asymmetric cyanine-like compounds as fluorescent dyes, Peng, Xiaojun; Wu, Tong; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo; Xu, Bing; Shao, Jianhui, Faming Zhuanli Shenqing (2009), CN 101555246 A 20091014.
 3. Dinuclear bipyridyl ruthenium/osmium electroluminescent marker combined with saturated carbon chains with different lengths, and its preparation process, Sun, Shiguo; Yang, Yang; Fan, Jiangli; Peng, Xiaojun; Liu, Fengyu, Faming Zhuanli Shenqing (2009), CN 101544673 A 20090930.
Bipyridyl Ru/Os marker having phenothiazine electron donor group, Sun, Shiguo; Yang, Yang; Fan, Jiangli; Peng, Xiaojun; Liu, Fengyu, Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2009), CN 101531683 A 20090916.

 

2007

 1. Dicyanostilbene two-photon fluorescent dyes, Peng, Xiaojun; Huang, Chibao; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2007), CN 101037541 A 20070919.
 2. Boron dipyrromethene-based fluorescent probe for detection of intracellular cadmium ions, Peng, Xiaojun; Fan, Jiangli; Du, Jianjun; Wang, Jingyun; Wu, Yunkou; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing (2007), CN 101004422 A 20070725.
 3. Boron fluoride-dipyrromethene complex near-infrared fluorescent dye used in bio-analysis, Peng, Xiaojun; Cui, Aijun; Wang, Dongchuan; Fan, Jiangli; Sun, Shiguo, Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2007), CN 1944540 A 20070411.

 

2006

 1. Water-soluble dyes for ink-jet inks with blurring resistance, Peng, Xiaojun; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Yang, Huajun; Wang, Lijun; Zhong, Guangjin; Wang, Licheng; Wang, Jingyue, Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2006), CN 1803946 A 20060719.
 2. Fluoroboric fluorescent probe for detecting zinc in cells, Peng, Xiaojun; Wu, Yunkou; Fan, Jiangli; Wang, Jingyun; Guo, Binchen; Cui, Aijun; Tian, Maozhong, Faming Zhuanli Shenqing (2006), CN 1715919 A 20060104.

 

2005

 1. Near-infrared nitrogen or sulfur group-substituted heptamethine cyanine fluorescent dye, Peng, Xiaojun; Song, Fengling; Zhou, Wei; Shu, Fan, Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2005), CN 1702118 A 20051130.
 2. Method for preparing highly ordered polycarbonate with optical activity, Lu, Xiaobing; Shi, Lei; Zhang, Yingju; Wang, Hui; Peng, Xiaojun, Faming Zhuanli Shenqing (2005), CN 1667017 A 20050914.
 3. Ink-jet dye for prolonging service life of ink jet, Peng, Xiaojun; Cui, Jingnan; Zhang, Rong; Yang, Huajun; Wang, Lijun; Zhong, Guangjin; Wang, Licheng, Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2005), CN 1664015 A 20050907.

 

2003

 1. Waterborne jet ink dye, Peng, Xiaojun; Cui, Jingnan; Wang, Licheng; Zhang, Rong, Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2003), CN 1448449 A 20031015.