Group Members

Group Members
Dr. Xiaojun Peng Prof. Xiaojun Peng

Professor and Doctoral supervisor, Dalian University of Technology. Member of the Chinese Academy of Sciences. Director, State Key laboratory of Fine Chemicals, China;

Curriculum Vitae:

 • 1982 B.S., 1986 M.S. and 1990 Ph.D., Dalian University of Technology, China 1990-1992: Post-doctor, Nankai Unive rsity, China
 • 1993-1996: Associate Professsor, Dalian University of Technology
 • 1996- Professor, Dalian University of Technology
 • 1997- Director and Professor, State Key Laboratory of Fine Chemicals
 • 2001 Visiting Scholar, Stockholm Uni versity, Sweden
Group Members
Members
Ph.D. Students
Master Students

Group Members

Group Members

1.“Semi-cyanine fluorescent dye”, Xiaojun Peng, Haidong Li, Qichao Yao, Jiangli Fan, Jianjun Du(2018),ZL201610343736.8/2018.06.26

2.“ボロンジピロメテン蛍光プローブ、その製造方法及び応用”, Hao Zhu, Xiaojun Peng, Jingyun Wang(2018),日本特許第6275256号/2018.01.19

3.“Difluoroboron dipyrromethene fluorescent probe, Production method and application thereof”, Hao Zhu, Xiaojun Peng, Jingyun Wang(2018),US9862731 B2/2018.01.09

4.“Difluoroboron dipyrromethene fluorescent probe, Production method and application thereof”, Hao Zhu, Xiaojun Peng, Jingyun Wang(2018),EP3078666.

Facilities

Group Members

 • State Key Laboratory of Fine Chemicals E-232
 • Dalian University of Technology, west campus
 • 2 Linggong Road, Dalian, 116024, China
 • Tel: 0411-84986306
 • Fax: 0411-84986306
 • E-mail: pengxj@dlut.edu.cn

Group Members